กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานรัฐมนตรี สธ.

สำนักงานปลัดกระทรวง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ

กรมควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์

กรมอนามัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

องค์การเภสัชกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข

งาน
แพทย์แผนไทย

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

สสอ.เมืองบุรีรัมย์

สสอ.หนองกี่

สสอ.ชำนิ

สสอ.โนนสุวรรณ

สสอ.บ้านด่าน

สสอ.ห้วยราช

สสอ.นางรอง

สสอ.ประโคนชัย

สสอ.โนนดินแดง

สสอ.ปะคำ

สสอ.ลำปลายมาศ

สสอ.คูเมือง

สสอ.แคนดง

รพ.บุรีรัมย์

รพ.พลับพลาชัย

รพ.โนนดินแดง

รพ.ละหานทราย

รพ.โนนสุวรรณ

รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์

รพ.นาโพธิ์

รพ.กระสัง

รพ.ชำนิ

รพ.สตึก

รพ.พุทไธสง

รพ.บ้านด่าน

รพ.ห้วยราช

รพ.บ้านกรวด

รพ.นางรอง

รพ.คูเมือง

รพ.หนองกี่

รพ.ลำปลายมาศ

รพ.หนองหงส์

รพ.สต.บ้านจันดุม

รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น

รพ.สต.บ้านตาพระ

รพ.สต.บ้านป่าชัน

รพ.สต.บ้านสำโรง