บุคลากรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 

นายประเสริฐ แว่วบุตร
สาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

 

นายประสงค์ กุยราพเนาว์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบุญเจอ เอี่ยมกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวนิดา ทองใส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายการุณ แสวงตน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ จงกล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวเตือนใจ พิมพ์เชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งฤดี ห่วงประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นายธนาธิป บูรณ์เจริญ
พนักงานบริการ

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม
 

นายสุรเกียรติ คงประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านจันดุม

 

นางภานุมาส เทพรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวอรพรรณ สายแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

นส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางบัวรื่น ธนูศิลป์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุญไข่ หงษ์แก้ว
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายเปลือ มองศิริ
พนักงานทำความสะอาด

   

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
 

นายบรรณรักษ์  ชาญประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

 

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์  ลักขษร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางไสว  สายบุตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางวณิชยา นิมนต์รัมย์
พนักงานธุรการ

 

นางชะดา  พิงภูงา
พนักงานช่วยการพยาบาล

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น
 

นายบุญเยี่ยม  แก้วสอน
ผอ.รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น

 

นางลักขณา  แก้วสอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอำพร  ชาญประโคน
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาววาสิฐี ประจบดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นายญาณันธร  สืบสวน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสมพิศ  ชะอุ่มประโคน
พนักงานพิมพ์

นางสาวนวน  อินสุชัย
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางอรุณี นิลหุต
พนักงาน...........

นางสาวดวงเดือน  แพงศรี
พนักงานบริการ

นางเบย  เจริญรัมย์
พนักงานทำความสะอาด

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ
 

นายวิชิต สารกิจ
ผอ.รพ.สต.บ้านตาพระ

 

นางจิรวรรณ สารกิจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

...........................................
...........................................

นางศุทธินี  วารีดำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางอุษณีย์ วรรณศิลป์
พนักงานธุรการ

นางสว่าง แป้นประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายศรัณญ์รัชต์ กุสะรัมย์
พนักงานบริการ

...............
พนักงานทำความสะอาด

 

.................
...............

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน
 

นายวันนะ โกรดประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านป่าชัน

 

นางรัตนา โกรดประโคน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายจำนงค์ สมเย็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ ใจจริงดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาภรณ์ เงินเก่า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสิทธิชัย ได้ทุกทาง
พนักงานพิมพ์

นางเสือด รัมย์ประโคน
พนักงานทำความสะอาด

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
 

นางสำลี อุพลรัมย์
ผอ.รพ.สต.บ้านสำโรง

 

นางฉลอง  หนองโทน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจำเนียร  อุ้มรัมย์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวฤทัยรัตน์  มุขประดับ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางภัคจิรา แกประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอโนชา  การเพียร
พนักงานธุรการ

นางจุฬา นวนประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางการดา  นวนประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

นางแพ นวนประโคน
พนักงานทำความสะอาด