แผนผังและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น