บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
 

นางสำลี อุพลรัมย์
ผอ.รพ.สต.บ้านสำโรง

 

นางฉลอง  หนองโทน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจำเนียร  อุ้มรัมย์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวฤทัยรัตน์  มุขประดับ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางภัคจิรา แกประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอโนชา  การเพียร
พนักงานธุรการ

นางจุฬา นวนประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางการดา  นวนประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

นางแพ นวนประโคน
พนักงานทำความสะอาด