บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
 

นางสำลี อุพลรัมย์
ผอ.รพ.สต.บ้านสำโรง

 

นางสาวจำเนียร  อุ้มรัมย์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจิราภรณ์  ลักขษร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายวรพจน์ เย็นมั่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวกนกอร ยาประโคน
พยาบาลวิชาชีพ

นางภัคจิรา แกประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอโนชา  การเพียร
พนักงานธุรการ

นางกานดา  เอี่ยมประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (TOHA)

นางจุฬา นวนประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางแพ นวนประโคน
พนักงานทำความสะอาด