บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
 

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย
ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

 

นางสาวสุดารัตน์  จงกล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ ใจจริงดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวศรุตา คำใบ
พยาบาลวิชาชีพ

นางไสว  สายบุตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางวณิชยา นิมนต์รัมย์
พนักงานธุรการ

นางชะดา  พิงภูงา
พนักงานช่วยการพยาบาล

 

นางสาวชนัญธิดา เจริญยิ่ง
พนักงานทำความสะอาด