บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
 

นายบรรณรักษ์  ชาญประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

 

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์  ลักขษร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางไสว  สายบุตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางวณิชยา นิมนต์รัมย์
พนักงานธุรการ

 

นางชะดา  พิงภูงา
พนักงานช่วยการพยาบาล