บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
 

นายบรรณรักษ์  ชาญประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

 

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์  จงกล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางไสว  สายบุตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางวณิชยา นิมนต์รัมย์
พนักงานธุรการ

นางชะดา  พิงภูงา
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวชนัญธิดา เจริญยิ่งพนักงานทำความสะอาด