บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ
 

.....................................
ผอ.รพ.สต.บ้านตาพระ

 

นายวิชิต สารกิจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางจิรวรรณ สารกิจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางศุทธินี  วารีดำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางอุษณีย์ วรรณศิลป์
พนักงานธุรการ

นางสว่าง แป้นประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายศรัณญ์รัชต์ กุสะรัมย์
พนักงานบริการ

...............
พนักงานทำความสะอาด

 

.................
...............