บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ
 

นายวิชิต สารกิจ
ผอ.รพ.สต.บ้านตาพระ

 

นางจิรวรรณ สารกิจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพิชชาภา เรืองรัตนกุณ
พยาบาลวิชาชีพ

นางศุทธินี  วารีดำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางอุษณีย์ วรรณศิลป์
พนักงานธุรการ

นางสว่าง แป้นประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายศรัณญ์รัชต์ กุสะรัมย์
พนักงานบริการ

 

 

นายประสาน สุขประโคน
พนักงานทำความสะอาด