บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม
 

นายสุรเกียรติ คงประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านจันดุม

 

นางภานุมาส เทพรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวอรพรรณ สายแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

นส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางบัวรื่น ธนูศิลป์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุญไข่ หงษ์แก้ว
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายเปลือ มองศิริ
พนักงานทำความสะอาด