บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม
 

นางสำลี อุพลรัมย์
(ผอ.รพ.สต.บ้านจันดุม)

 

นางสาวอรพรรณ สายแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชลธิชา ปกสนิท
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวเวธนี สุระ
พยาบาลวิชาชีพ

นางบัวรื่น ธนูศิลป์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุญไข่ หงษ์แก้ว
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวนุจรี  ศิลาไลย
นักวิชาการสาธารณสุข

 

นายเปลือ มองศิริ
พนักงานทำความสะอาด