บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม
 

นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ
(รก.ผอ.รพ.สต.บ้านจันดุม)

 

นางภานุมาส เทพรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ สายแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวชลธิชา ปกสนิท
พยาบาลวิชาชีพ

นางบัวรื่น ธนูศิลป์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุญไข่ หงษ์แก้ว
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวนุจรี  ศิลาไลย
พนักงานธุรการ

 

นายเปลือ มองศิริ
พนักงานทำความสะอาด