ITA 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ป้องกันการทุจริต

EB.1 - EB.9

ความพร้อมรับผิด

EB.10 - EB.18

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

EB.19 - EB.21

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

EB.22 - EB.24

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

EB.