บุคลากรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 

นายสมภพ ปลีนารัมย์
สาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

044-608070

 

นายประสงค์ กุยราพเนาว์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบุญเจอ เอี่ยมกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวันนะ  โกรดประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวนิดา  ทองใส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายการุณ  แสวงตน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวรุ่งฤดี ห่วงประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นายธนาธิป บูรณ์เจริญ
พนักงานบริการ