บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน
 

นางรัตนา โกรดประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านป่าชัน

 

นายจำนงค์ สมเย็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ ใจจริงดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวเตือนใจ พิมพ์เชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ เงินเก่า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสิทธิชัย ได้ทุกทาง
พนักงานพิมพ์

นางเสือด รัมย์ประโคน
พนักงานทำความสะอาด