บุคลากรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 

นายประเสริฐ แว่วบุตร
สาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

 

นายประสงค์ กุยราพเนาว์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบุญเจอ เอี่ยมกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวนิดา ทองใส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายการุณ แสวงตน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ จงกล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวเตือนใจ พิมพ์เชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งฤดี ห่วงประโคน
นักวิชาการสาธารณสุข

 

นายธนาธิป บูรณ์เจริญ
พนักงานบริการ