บุคลากรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 

นายประสงค์ กุยราพเนาว์
สาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

044-608070

 

นายวันนะ  โกรดประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบุญเจอ เอี่ยมกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวนิดา  ทองใส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายการุณ  แสวงตน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวรุ่งฤดี ห่วงประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายธนาธิป บูรณ์เจริญ
พนักงานบริการ