รพ.สต.ติดดาว

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการตามขนาดของ รพ.สต. สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้การช่วยเหลือ เติมส่วนที่ขาด ส่งเสริมจุดเด่น เพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ครบทุกแห่ง และเกิดเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพที่เชื่อมโยงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ.

  • ภาพรวม
  • 03044
  • 03045
  • 03046
  • 03047
  • 03048
  • 03049

แผนที่แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านจันดุม

แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านจันดุม

แผนที่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านจันดุม โดยสังเขป

แผนที่เขตรับผิดชอบโดยสังเขป

อาคารให้บริการผู้ป่วย

อาคารให้บริการผู้ป่วย

สภาพทั่วไปโดยรวม

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปด้านหน้า

สภาพทั่วไป

นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ

ผอ.รพ.สต.บ้านจันดุม

แผนที่แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

แผนที่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านโคกเจริญ โดยสังเขป

แผนที่เขตรับผิดชอบโดยสังเขป

สภาพทั่วไปโดยรวม

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปโดยรวม2

สภาพทั่วไป2

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย

ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

แผนที่แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น

แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น

แผนที่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านโคกมิ้น โดยสังเขป

แผนที่เขตรับผิดชอบโดยสังเขป

สภาพทั่วไปโดยรวม

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปโดยรวม2

สภาพทั่วไป2

นายบุญเยี่ยม แก้วสอน

ผอ.รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น

เจ้าหน้าที่

แผนที่แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านตาพระ

แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านตาพระ

แผนที่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านตาพระ โดยสังเขป

แผนที่เขตรับผิดชอบโดยสังเขป

สภาพทั่วไปโดยรวม

สภาพทั่วไป

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านตาพระ

เจ้าหน้าที่

นายวิชิต สารกิจ

ผอ.รพ.สต.บ้านตาพระ

แผนที่แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านป่าชัน

แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านป่าชัน

แผนที่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านป่าชัน โดยสังเขป

แผนที่เขตรับผิดชอบโดยสังเขป

สภาพทั่วไปโดยรวม

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปโดยรวม2

สภาพทั่วไป2

นางรัตนา โกรดประโคน

ผอ.รพ.สต.บ้านป่าชัน

แผนที่แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านสำโรง

แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านสำโรง

แผนที่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านสำโรง โดยสังเขป

แผนที่เขตรับผิดชอบโดยสังเขป

สภาพทั่วไปโดยรวม

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปโดยรวม2

สภาพทั่วไป2

นางสำลี อุพลรัมย์

ผอ.รพ.สต.บ้านสำโรง