ระบบข้อมูลรายงาน

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ

      HOSxP/HosXP_PCU มีระบบรายงานที่แยกออกมาโดยเฉพาะ ซึ่งแบบฟอร์มของรายงานต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดย รายงานจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ รายงานที่เป็น System Report และรายงานที่ เป็น Custom Report การที่จะเข้าดูรายงานก็จะต้องเข้าดูที่เครื่องทั้งที่เป็น Server และ Client ในระบบ Local Area Network ของหน่วยบริการนั้นๆ ไม่สามารถเข้าดูจากภายนอกได้ ระบบนี้จึงเกิดขึ้นมาเพราะต้องการดูข้อมูลในภาพรวมของอำเภอ ภาพของหน่วยบริการ ภาพในชุมชนและสามารถดูผ่าน Web ได้เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมต่อระบบ Internet ได้ ตัวอย่างประกอบด้วย..

  • - สถิติชีพและสถานะสุขภาพ
  • - ข้อมูลประชากร
  • - รายงานการรับบริการ
  • - ข้อมูลระบาดวิทยา
  • - ข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพ
  • - ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
  • - ฯลฯ