ตัวชี้วัด [ ยุทธศาสตร์จังหวัด ]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2567
ประเภทตัวชี้วัด :: Monitoring
เป้าหมาย :: B หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ
ผลงาน   :: A หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รหัส 815 และ ฉีด ไม่เกิน 42 week
การคำนวน =
A x 100
 
B

ตารางแสดงร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ [เกณฑ์ >=90 %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 3 3 100.00
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 1 1 100.00
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 1 1 100.00
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 5 4 80.00
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 1 1 100.00
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 4 3 75.00
10909 รพช.พลับพลาชัย 22 20 90.91
รวม 37 33 89.19
แหล่งข้อมูล : HDC [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:59:25 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2567
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - M โรงพยาบาลมีการเชื่อมโยงข้อมูล PHR และส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ >=90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
 - M รพ.สต.มีการเชื่อมโยงข้อมูล PHR และส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ >=70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
 - E โรงพยาบาลมีการให้บริการtelemedicine ตามเป้าหมายที่กําหนด >=100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682.78 0.00 1,682.78
กลุ่มงานควบคุมโรค
 งานวัคซีน
 - M ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ >=90 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 75.00 90.91 86.67 89.19
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 88.89 100.00 91.67 96.43 95.58 95.74
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2 ตัดเป้าอายุครบ >=95 96.43 100.00 88.00 89.29 96.00 86.84 100.00 91.61 93.63
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 89.29 100.00 80.00 78.57 92.00 89.47 97.96 87.10 89.71
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.67 100.00 91.30 88.57 95.45 80.49 100.00 91.01 92.74
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.67 100.00 91.30 88.57 95.45 80.49 100.00 91.01 92.74
 - M นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับวัคซีน dTs >=95 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.10 100.00 85.19 87.53
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.88 100.00 93.33 100.00 100.00 77.78 100.00 92.65 94.35
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน IPV1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.63 100.00 93.33 100.00 96.97 80.56 100.00 91.18 93.22
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.63 100.00 93.33 83.33 100.00 91.67 100.00 92.65 94.35
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-Hb3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 93.75 100.00 93.33 100.00 100.00 83.33 100.00 93.38 94.92
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 ตัดเป้าอายุครบ >=95 87.50 100.00 93.33 94.44 100.00 83.33 97.56 91.18 92.66
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE1 ตัดเป้าอายุครบ >=85 87.50 100.00 80.00 77.78 93.94 77.78 82.93 84.56 84.18
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน Rota2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.63 100.00 93.33 100.00 100.00 88.89 100.00 94.12 95.48
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 95.00 100.00 100.00 88.89 100.00 91.67 96.43 95.58 95.74
 งาน CDC
 - M ประชาชนอายุ 35 – 70 ปี ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) >=80 96.01 97.19 99.22 95.29 91.08 95.44 95.38 95.27 95.29
 - M ผู้ป่วยโรค STROKE/STEMI ที่ติดบุหรี่เข้าสู่ระบบคลินิกอดบุหรี่ ร้อยละ 100 >=100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 - M ผู้ป่วยโรค STROKE/STEMI ที่ติดบุหรี่เข้ารับการบำบัดอดบุหรี่สำเร็จ >=35 0.00 0.00 0.00 0.00 95.65 0.00 0.00 33.85 33.33
 - M อัตราตายมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดบุรีรัมย์ <= 5.84 12.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84 2.23
 - M ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง >=90 91.05 95.84 99.35 92.76 96.14 94.31 93.49 94.64 94.38
 - M ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน >=90 97.22 95.21 98.96 88.96 91.26 86.46 86.33 91.94 90.62
 - M ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับบริการ Telemedicine >=10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.91 0.00 23.91
 - E ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม >=80 100.00 37.04 100.00 98.97 100.00 100.00 100.00 97.03 97.37
 - E ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม >=80 100.00 96.97 100.00 100.00 97.84 100.00 100.00 98.85 98.90
 - E ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลายเป็นกลุ่มปกติ >=30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นกลุ่มปกติ >=30 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 4.82 4.82
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 งานผู้สูงอายุ
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน และ BMI >=90 99.36 99.03 99.65 98.12 97.94 93.54 88.76 97.56 95.57
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ภาวะขาดสารอาหาร >=90 99.91 99.76 99.65 99.53 98.33 94.45 93.33 98.23 97.13
 - M การคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง BMI >=90 99.54 99.51 99.65 99.84 99.10 99.45 93.78 99.50 98.21
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การมองเห็น >=90 99.91 100.00 99.65 99.53 98.71 94.45 93.78 98.32 97.30
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การกลั้นปัสสาวะ >=90 99.91 100.00 99.65 99.69 98.59 94.27 93.85 98.28 97.28
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การได้ยิน >=90 99.91 99.76 99.65 97.65 98.33 94.27 93.55 97.93 96.94
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน >=90 99.91 100.00 99.65 99.69 98.59 94.45 93.85 98.32 97.31
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ความคิดความจำ >=90 99.91 100.00 99.47 97.18 98.46 94.45 93.78 97.93 96.99
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ภาวะซึมเศร้า(2Q) >=90 99.91 100.00 99.65 99.69 98.59 94.18 93.85 98.26 97.26
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน การเคลื่อนไหว >=90 99.91 100.00 99.65 99.69 98.59 94.36 93.78 98.30 97.28
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน สุขภาพช่องปาก >=90 99.82 99.76 99.65 99.69 98.59 94.45 93.85 98.28 97.28
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุที่พบ Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน >=0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมเป็นผู้สูงอายุ 4 ดี (TDEE) >=80 99.21 87.96 100.00 85.82 91.23 95.36 87.20 94.19 93.37
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมที่ได้รับการคัดกรอง พบความผิดปกติ ทั้ง 4 ด้าน ได้รับการส่งต่อหรือรักษา >=80 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม dental) >=70 99.21 87.70 100.00 97.79 91.51 99.66 87.94 96.75 95.72
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสมอย่างน้อย 20 ซี่ หรือไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ >=45 81.09 71.04 87.08 64.78 92.96 50.62 53.59 74.00 71.80
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสายตา >=60 100.00 100.00 100.00 88.58 99.45 95.93 98.52 97.49 97.61
 - E ร้อยละของผู้สูงอายุติดสังคมที่พบ Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน >=60 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 66.67 75.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองการได้ยิน >=80 100.00 99.74 100.00 99.45 99.73 100.00 100.00 99.85 99.87
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองได้ยิน พบผิดปกติ ได้รับการส่งต่อ หรือแก้ไข >=50 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองซึมเศร้า >=80 100.00 100.00 100.00 100.00 99.73 99.66 100.00 99.88 99.89
 - E ผู้สูงอายุติดสังคมได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต พบผิดปกติสงสัยว่าเป็นซึมเศร้าได้รับการส่งต่อแก้ไข >=40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 งานผู้พิการ
 - M ร้อยละของคนพิการติดเตียงได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน >=90 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 งานวัยรุ่น
 - E ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) >=65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำ ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี <=13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 งานอนามัยแม่และเด็ก
 - M ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม < 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.76 0.00 4.21
 - M ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ >=75 80.00 100.00 100.00 50.00 75.00 75.00 93.10 72.73 84.31
 - M ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง <14 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 7.69 3.57
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก >=100 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ >=75 66.67 100.00 100.00 40.00 100.00 75.00 95.00 66.67 82.86
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 8 ครั้งตามเกณฑ์ คุณภาพ >=70 66.67 100.00 100.00 40.00 100.00 75.00 90.00 66.67 80.00
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ >=80 84.62 0.00 100.00 81.25 94.12 75.00 92.86 87.04 88.24
 งานพัฒนาการเด็ก
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก >=80 99.02 96.00 75.00 91.67 99.28 100.00 99.63 96.50 98.26
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง (ไตรมาส 2) >=90 89.00 89.66 97.97 97.36 86.88 85.79 100.00 90.45 92.87
 - M ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย ผลงาน (ไตรมาส 2) ) >=66 55.81 58.97 52.85 57.36 54.68 53.25 65.70 55.07 57.97
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ เม.ย. >=95 87.25 88.68 61.11 90.91 83.02 68.11 77.31 79.59 79.06
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบส่งสัยล่าช้า [1B261] >=20 26.15 27.66 21.82 20.77 25.00 20.63 21.20 23.39 22.89
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบส่งสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ตัดติดตามวันสุดท้าย ณ >=95 100.00 92.31 75.00 100.00 96.97 80.77 79.49 93.10 90.22
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I >=75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์ >=40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
 - E ร้อยละของเด็ก 6-12 เดือน ได้รับการคัดกรอง Hct./CBC. >=80 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 94.44 95.12 97.06 96.61
 - E ร้อยละของเด็ก 6-12 เดือนพบภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก <=30 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 2.94 2.56 1.52 1.75
 งานอนามัยโรงเรียน
 - M ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6- 14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย [datacenter] (นำน้ำหนักส่วนสูง ไปคำนวนผลจากตารางการเจริญเติบโตของระบบ HDC) <=5 2.84 1.99 0.42 1.52 3.53 4.80 2.27 2.91 2.75
 - M ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ได้รับการคัดกรองสุขภาพ >=95 99.72 100.00 100.00 99.24 98.00 100.00 99.55 99.45 99.48
 - M ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน <=11.5 0.85 3.31 0.00 0.51 1.49 2.96 2.49 1.55 1.78
 - M ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน <=10 3.69 9.27 0.21 1.02 5.95 7.64 6.68 4.64 5.14
 - M ร้อยละเด็กวัยเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(เตี้ย/อ้วน/ผอม)ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม >=95 98.67 100.00 0.00 100.00 100.00 97.62 100.00 98.94 99.11
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
 - M ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) >=55 60.00 100.00 77.78 58.82 57.14 42.86 54.29 58.33 57.01
 - M เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=50 49.32 41.03 86.25 57.27 68.55 80.85 44.76 65.58 60.00
 - M ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control >=50 56.08 53.85 93.75 74.55 83.65 81.56 50.00 75.18 68.43
 - M เด็ก 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ >=50 55.70 85.71 99.19 60.36 69.54 75.63 74.91 71.90 72.63
 - M เด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=30 19.64 19.66 38.15 35.39 37.79 19.18 49.40 28.15 32.91
 - M ผู้มีอายุ 15 - 59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม >=25 83.86 41.97 36.85 18.83 76.75 27.39 12.97 48.35 39.37
 - M ผู้สูงอายุได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปาก >=40 92.92 86.86 99.30 97.03 90.27 86.62 43.68 91.79 80.96
 - M ผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับการตรวจช่องปาก >=40 66.67 88.89 100.00 95.92 100.00 0.00 85.26 96.21 91.63
 - M ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก >=80 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 0.00 76.47 95.24 86.84
 - M ร้อยละประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง PMDs >=40 47.86 54.65 38.96 26.90 78.98 32.15 48.96 48.42 48.53
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 งานคัดกรองตา
 - M ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา >=60 83.27 97.78 99.64 80.63 99.61 82.14 53.92 88.74 81.00
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด
 งานบุหรี่-สุรา
 - M ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 >=68 80.72 99.56 99.12 82.09 85.30 83.32 34.07 86.39 73.54
 - M ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 >=68 80.55 99.01 99.07 81.41 85.19 80.71 32.77 85.56 72.60
 NCD
 - M ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิต >=65 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 300.00 100.00 200.00
 - M ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต >=30 86.67 85.71 88.89 50.00 100.00 92.86 108.33 87.27 91.04
 - M ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสุขภาพจิต >=75 83.05 100.00 116.13 125.00 92.86 112.77 596.55 102.39 162.61
 - E อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63 ในโรงพยาบาล < 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) ในโรงพยาบาล < 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล < 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม >=80 98.14 100.00 99.68 86.30 99.35 74.39 65.50 90.85 84.92
 - E ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (นับเป้าตามtype1,3 ) หาร 5 ผลงานคัดกรองในปีงบนี้ >=70 162.04 110.39 125.55 55.15 60.03 115.86 52.68 102.99 91.02
 - E ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ่และไส้ตรง ***นับเป้าหมาย 10 % **** >=55 566.98 594.94 666.67 423.53 436.40 491.93 123.30 516.29 427.09
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >=90 75.00 68.00 72.73 55.10 0.00 87.50 50.00 66.67 64.60
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง >=93 0.00 92.31 100.00 84.81 100.00 88.57 80.00 90.06 89.25
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่่มีภาวะอ้วน BMI ≥25 กก./ตร.ม. ลดลงจากปีงบประมาณที่่ผ่านมา >= 5 2.19 0.00 18.37 11.76 5.36 16.67 -2.38 9.41 6.39
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี >=40 20.26 41.59 27.45 38.25 35.38 32.91 34.31 29.85 30.78
 - E ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี >=60 65.49 70.29 66.95 56.86 67.95 68.07 60.87 65.91 64.71
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย >=69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.18 0.00 67.18
 - E อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร <= 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - E ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต >=90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.46 0.00 119.46
 - E ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี >= 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
 - E ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องภายใน 6 เดือน >=70 83.33 100.00 100.00 84.62 93.75 100.00 100.00 92.86 95.51
 Tobe Number One
 - M มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ประชากรอายุ 6 - 24 ปี) >=95 97.49 100.00 98.90 99.55 100.00 97.49 99.73 98.67 98.93
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 งานแพทย์แผนไทย
 - M ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=37 28.15 62.07 47.39 56.93 36.70 38.34 0.00 42.98 42.98
 - E ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=13 88.57 57.14 90.91 67.65 75.00 64.00 19.57 76.40 63.77
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:59:25 น.