ตัวชี้วัด [ ยุทธศาสตร์จังหวัด ]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2566
ตารางแสดง [เกณฑ์ %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
รวม 0 0 0.00
แหล่งข้อมูล : [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2566
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 07:00:00 น.