ทีมพัฒนาระบบ

ที่ปรึกษา

พญ.อรภัทร วิริยอุดมศิริ

ประธาน คปสอ.พลับพลาชัย

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

นายประสงค์ กุยราพเนาว์

สาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

ทีมพัฒนาระบบ

นายวันนะ โกรดประโคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

นายการุณ แสวงตน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

นายบุญเจอ เอี่ยมกลาง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

นางสาวสุกัญญา จำนงค์ประโคน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม

นางสาวสุดารัตน์ ใจจริงดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ

นางสาวสุดารัตน์ จงกล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ

นางลักขณา แก้วสอน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นางอำพร ชาญประโคน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นางสาวเนลินญาน์ อธิศราพรรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นางจิรวรรณ สารกิจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ

นายจำนงค์ สมเย็น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ

นางสาวเตือนใจ พิมพ์เชื้อ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน

นางสาวจิราภรณ์ ลักขษร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

นายวรพจน์ เย็นมั่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

นายวิชิต สารกิจ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

นางสาวปรียาภรณ์ เสี่ยงตรง

นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ทีมสนับสนุน

นางสำลี อุพลรัมย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ

นายบุญเยี่ยม แก้วสอน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นายจำนงค์ สมเย็น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ

นางภานุมาส เทพรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน

นายวิชิต สารกิจ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

Coding Programing && Designed

นายวันนะ โกรดประโคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย