ทีมพัฒนาระบบ

ที่ปรึกษา

น.พ.สมพงษ์ เชิดชูพงศ์ล้ำ

ประธาน คปสอ.พลับพลาชัย

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

นายประสงค์ กุยราพเนาว์

สาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

ทีมพัฒนาระบบ

นายวันนะ โกรดประโคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

นายการุณ แสวงตน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

นายบุญเจอ เอี่ยมกลาง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม

นางสาวสุกัญญา จำนงค์ประโคน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม

นางสาวสุดารัตน์ ใจจริงดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ

นางสาวสุดารัตน์ จงกล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ

นางลักขณา แก้วสอน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นางอำพร ชาญประโคน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นางสาววาสิฐี ประจบดี

นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นายวิชิต สารกิจ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ

นางจิรวรรณ สารกิจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ

นางรัตนา โกรดประโคน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน

นายจำนงค์ สมเย็น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน

นางสาวเตือนใจ พิมพ์เชื้อ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน

นางสาวจิราภรณ์ ลักขษร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

นายวรพจน์ เย็นมั่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

นายสมเกียรติ กระแสอินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

นางสาวปรียาภรณ์ เสี่ยงตรง

นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ทีมสนับสนุน

นางสำลี อุพลรัมย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง

นางรัตนา โกรดประโคน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน

นายวิชิต สารกิจ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ

นายบุญเยี่ยม แก้วสอน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ

นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม