บุคลากรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 

นายประสงค์ กุยราพเนาว์
สาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

044-608070

 

นายวันนะ  โกรดประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบุญเจอ เอี่ยมกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวนิดา  ทองใส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายการุณ  แสวงตน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวรุ่งฤดี ห่วงประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายธนาธิป บูรณ์เจริญ
พนักงานบริการ

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม
 

นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ
(รก.ผอ.รพ.สต.บ้านจันดุม)

 

นางภานุมาส เทพรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ สายแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นส.สุกัญญา จำนงค์ประโคน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางบัวรื่น ธนูศิลป์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุญไข่ หงษ์แก้ว
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวนุจรี  ศิลาไลย
พนักงานธุรการ

 

นายเปลือ มองศิริ
พนักงานทำความสะอาด

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
 

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

 

นางสาวสุดารัตน์  จงกล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางไสว  สายบุตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางวณิชยา นิมนต์รัมย์
พนักงานธุรการ

นางชะดา  พิงภูงา
พนักงานช่วยการพยาบาล

 

นางสาวชนัญธิดา เจริญยิ่งพนักงานทำความสะอาด

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น
 

นายบุญเยี่ยม  แก้วสอน
ผอ.รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น

 

นางลักขณา  แก้วสอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอำพร  ชาญประโคน
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาววาสิฐี ประจบดี
นักวิชาการสาธารณสุข

นายญาณันธร  สืบสวน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสมพิศ  ชะอุ่มประโคน
พนักงานพิมพ์

นางสาวนวน  อินสุชัย
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางอรุณี นิลหุต
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (TOHA)

 

 

นางเบย  เจริญรัมย์
พนักงานทำความสะอาด

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ
 

นายวิชิต สารกิจ
ผอ.รพ.สต.บ้านตาพระ

 

นางจิรวรรณ สารกิจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพิชชาภา เรืองรัตนกุณ
พยาบาลวิชาชีพ

นางศุทธินี  วารีดำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางอุษณีย์ วรรณศิลป์
พนักงานธุรการ

นางสว่าง แป้นประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายศรัณญ์รัชต์ กุสะรัมย์
พนักงานบริการ

 

 

นายประสาน สุขประโคน
พนักงานทำความสะอาด

 

 

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน
 

นางรัตนา โกรดประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านป่าชัน

 

นายจำนงค์ สมเย็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ ใจจริงดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวเตือนใจ พิมพ์เชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวผกามาศ เงินเก่า
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายธนาเทพ จันทร์ครบ
พยาบาลวิชาชีพ

นายสิทธิชัย ได้ทุกทาง
พนักงานพิมพ์

 

นางเสือด รัมย์ประโคน
พนักงานทำความสะอาด

บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
 

นางสำลี อุพลรัมย์
ผอ.รพ.สต.บ้านสำโรง

 

นางสาวจำเนียร  อุ้มรัมย์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจิราภรณ์  ลักขษร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวฤทัยรัตน์  มุขประดับ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายวรพจน์ เย็นมั่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางภัคจิรา แกประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอโนชา  การเพียร
พนักงานธุรการ

นางกานดา  เอี่ยมประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (TOHA)

นางจุฬา นวนประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางแพ นวนประโคน
พนักงานทำความสะอาด