แผนผังและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย

แผนผังและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันดุม

แผนผังและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ

แผนผังและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกขมิ้น

แผนผังและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาพระ

แผนผังและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน

แผนผังและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง