บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชัน
 

นายวันนะ โกรดประโคน
ผอ.รพ.สต.บ้านป่าชัน

 

นางรัตนา โกรดประโคน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายจำนงค์ สมเย็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ ใจจริงดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาภรณ์ เงินเก่า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสิทธิชัย ได้ทุกทาง
พนักงานพิมพ์

นางเสือด รัมย์ประโคน
พนักงานทำความสะอาด